sigla AIMMAIPE Craiova
sigla Guvernul Romaniei

Telefon/Fax: 0251 51 07 85

Email:craiova@imm.gov.roProgramul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

Categorie: Fonduri naţionale

Tip: Procedură Finală; Târg îm perioada 28-30 octombrie 2016

Obiectiv general

Obiectivul general al Programului îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale. Programul urmăreşte, prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2014, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone prin: a) câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii; b) stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală; c) creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia; d) îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii; e) dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale; f) promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţionale şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.

Procent finanţat de stat

Vor fi suportate în procent de 100% cheltuielile cu cazarea si transportul beneficiarului, şi transportul produselor (exclusiv TVA) dar nu mai mult de 1600 lei/beneficiar pentru servicii de cazare (cu un maxim de 200 lei/noapte) și 2000 lei/beneficiar pentru transport (beneficiar și/sau produse).

Cine poate accesa programul?

Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii: a) sunt organizate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale) care desfăşoară activităţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului; c) sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii şi au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului.

Ce active se pot achiziţiona prin program?

Nu este cazul întrucât Programul decontează cheltuieli pentru participarea la târgul de meşteşuguri şi artizanat.
Sigla AIMMAIPE Craiova

Telefon/Fax:
0251 51 07 85

Craiova, jud. Dolj

Str. Ştefan cel Mare, nr 93

CP 200129

Email:
craiova@imm.gov.ro

Copyright©2013-2018 AIMMAIPE Craiova. Toate drepturile rezervate.