sigla AIMMAIPE Craiova
sigla Guvernul Romaniei

Telefon/Fax: 0251 51 07 85

Email:craiova@imm.gov.roProgramul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016

Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016

Categorie: Fonduri naţionale

Tip: Procedură Finală; Târg îm perioada 18-20 noiembrie 2016

Obiectiv general

Obiectivul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016, denumit în continuare Program, îl constituie promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor româneşti, stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM.

Procent finanţat de stat

Vor fi suportate în procent de 100% cheltuielile cu cazarea si transportul beneficiarului, şi transportul produselor (exclusiv TVA) dar nu mai mult de 1600 lei/beneficiar pentru servicii de cazare (cu un maxim de 200 lei/noapte) și 2000 lei/beneficiar pentru transport (beneficiar și/sau produse).

Cine poate accesa programul?

Pot beneficia de prevederile programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare sau legislaţiei ţării din care provine, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii: a) sunt organizate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale cu modificările şi completările ulterioare; c) sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii.

Ce active se pot achiziţiona prin program?

Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice programului se pot suporta următoarele: publicitate tv şi radio, editare de broşuri, editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinţe, seminarii, mese rotunde, workshop-uri şi prezentări, închiriere spaţii, utilităţi, amenajare standuri şi spaţii de conferinţe, achiziţie sau închiriere echipamente necesare desfăşurării evenimentului, transmitere de invitaţii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli aferente deplasării şi cazării IMM, precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor din cadrul evenimentului.
Sigla AIMMAIPE Craiova

Telefon/Fax:
0251 51 07 85

Craiova, jud. Dolj

Str. Ştefan cel Mare, nr 93

CP 200129

Email:
craiova@imm.gov.ro

Copyright©2013-2018 AIMMAIPE Craiova. Toate drepturile rezervate.